Andreina Serena Romano

Imprenditore
CEO Twilo & Founder PowWOW Fashion Tech Week Italia